داود اقایی

داود اقایی

کاردانی مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی

۱۶ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
کارمند
اب و فاضلاب
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کاردانی مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارمند
اب و فاضلاب
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
پروژه اب و فاضلاب
کارمند در اب و فاضلاب
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آذری | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات