عباس نعمتی

عباس نعمتی

کارشناسی معماری

۲ارتباط ۵مهارت
البرز | مهرشهر
دفتر فنی و اجرایی
سابیر بین الملل
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی میانه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی معماری
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
دفتر فنی و اجرایی
سابیر بین الملل
مترو خط 6 تهران
۱۳۹۴ اکنون
اجرایی
پی پل جنوب
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات