سهام رسولی راد

سهام رسولی راد

کارشناسی حسابداری

۲۹ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
حسابدار مالیاتی
سرزمین مهر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
حسابدار مالیاتی
سرزمین مهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
حسابدار
نمایندگی لاستیک
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
مدیر مالی
پخش مواد غذایی
مهارت ها
| ۱۹نفر
علی نوروزیمحمد قبادیسعید فداییغلامرضا جعفری
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات