سمانه گروسی

سمانه گروسی

دبیر خصوصی در موسسه آموزشی هیوا

۲ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
دبیر خصوصی
موسسه آموزشی هیوا
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد تاریخ
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
دبیر خصوصی
موسسه آموزشی هیوا
پروژه‌ها
۱۳۹۲-۱۱
پایان نامه
دانشگاه تهران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات