مریم نوروزنژاد ذاکله بری

مریم نوروزنژاد ذاکله بری

کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار

۶۵ارتباط ۴مهارت
گیلان | لاهیجان
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دیلمان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دیلمان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کادوس
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات