آرامش قزلباشیان

آرامش قزلباشیان

کارشناسی هنر گرافیک

۱۴ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
گرافیست
تبلیغاتی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
گرافیست
تبلیغاتی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات