علی عذاریان

علی عذاریان

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

۳۷ارتباط ۲مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی شیمی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات