علی عذاریان نژاد

علی عذاریان نژاد

مهندسی شیمی

۴۵ارتباط ۲مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی شیمی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات