مهسا مجللی

مهسا مجللی

مربی تیم ملی قایقرانی بانوان(بزرگسالان)

۶۸ارتباط ۱مهارت
گلستان | بندرترکمن
مربی تیم ملی
فدراسیون قایقرانی
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
۱۳۸۵ اکنون
کارشناسی روانشناسی صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مربی تیم ملی
فدراسیون قایقرانی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات