مسلم رسولی

مسلم رسولی

حسابدار ارشدمالیاتی

۲ارتباط ۷مهارت
البرز | کرج
حسابدار ارشد مالیاتی
کارخانه داروسازی گل چای
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز شهر ری
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز شهر ری
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
حسابدار ارشد مالیاتی
کارخانه داروسازی گل چای
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
حسابدار
شرکت بازرگانی برلیان
۱۳۸۳ - ۱۳۸۳
حسابدار
شرکت ساختمانی سپیدار