مرتضی اکبری

مرتضی اکبری

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۱ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق قدرت
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات