بهروز رسولی

بهروز رسولی

کارشناسی کشاورزی اصلاح نباتات

۲ارتباط ۴مهارت
اردبیل | هشت جین
کارشناسی دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی کشاورزی اصلاح نباتات
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات