عباس حسن بیگی

عباس حسن بیگی

کارشناسی عمران راه و ساختمان

۷ارتباط ۴مهارت
قزوین | قزوین
نماینده ومدیر فروش بیمه عمر وسر مایه گذاری اندوخته سازسامان
اتیه سازان سامان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دارالفنون
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دارالفنون
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
نماینده ومدیر فروش بیمه عمر وسر مایه گذاری اندوخته سازسامان
اتیه سازان سامان
با اخذ کد نمایندگی 70994 امادگی ارایه خدمات بیمه عمر به دوستان همکاران وهم گروهیان عزیز هستم
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مسئول اجرائی منابع انسانی
اموزشگاه زبان
مدیریت وبرنامه ریزی کلاسها وامور مالی مربوطه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
عضو اجرایی هیئت مدیره
شرکت افلاک بنای پارت(مجری ذیصلاح)
مدیریت اجرایی پروژه 5واحدی(از 0تا100)پروژه
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
عضو اجرایی هیئت مدیره
شرکت اراد بنای البرز(مجری ذیصلاح)
سرپرست کارگاه 2پروژه 6واحدی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
دنبال موقعیت کاری خوب هستم