پویا مهتابانی

پویا مهتابانی

دانشجوی دکتری کشاورزی زراعت

۳۷ارتباط ۲مهارت
کردستان | قروه
مدیر اجرای فنی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۹۶ اکنون
دکترا کشاورزی زراعت
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدیر اجرای فنی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان
۱۳۹۶ اکنون
مدیر عامل
شرکت افق تابان دشت قروه
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
آمارگر ارشد
ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن
۱۳۹۳ اکنون
کارشناس ارشد
نظام مهندسی
۱۳۹۳ اکنون
مشاور تسهیلات
تاک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات