در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا Windows Server را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Windows Server را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Windows Server را بصورت مبتدی و حدود ۴۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Windows Server را بصورت متوسط و حدود ۲۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Windows Server را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۸%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۶%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب