جریان قدرت

جریان قدرت

Power engineering

۱۸۷ارتباط ۳مهارت
مازندران | قائم شهر
پرسنل تخصصی
ملی نفت ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی برق
مدارک و گواهی‌نامه ها
بقا در دریا
شرکت ملی نفتکش ایران
تعمیر و نگهداری تاپ درایو
نورتس اویل کانادا
تجارب کاری
۱۳۸۵ اکنون
پرسنل تخصصی
ملی نفت ایران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات