محسن رضایی

محسن رضایی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۷۲ارتباط ۱مهارت
اردبیل | اردبیل
معامله گر آتی سکه
شرکت کارگزاری باهنر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نوین
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نوین
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
معامله گر آتی سکه
شرکت کارگزاری باهنر
معامله گر ابزار مشتقه بازار آتی سکه و قراردادهای اختیار معامله و کارشناس پذیرش سفارش مشتریان
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات