رحیم جعفری

رحیم جعفری

کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۱ارتباط ۷مهارت
اردبیل | اردبیل
دادورز اجرای احکام
شورای حل اختلاف
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
دادورز اجرای احکام
شورای حل اختلاف
دارای چندین سمت اداری نظیر مسوول ابلاغ-دبیر شعبه- کاربر شعبه-مسوول دبیرخانه-ودر حال حاضر دادورز اجرای احکام
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات