معصومه عبداللهی

معصومه عبداللهی

کارشناسی علوم کامپیوتر سایر گرایش ها

۴ارتباط ۶مهارت
گلستان | گرگان
اپراتور
سایپا
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی میرداماد
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی میرداماد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی علوم کامپیوتر سایر گرایش ها
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
اپراتور
سایپا
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
اپراتور حسابداری