سید محمد طباطبایی

سید محمد طباطبایی

کارشناسی منابع طبیعی محیط زیست

۹ارتباط ۸مهارت
خراسان رضوی | مشهد
عضو موسس
جهان توسعه پایدار پارس
کارشناسی دانشگاه زابل
تحصیلات
دانشگاه زابل
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی منابع طبیعی محیط زیست
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
عضو موسس
جهان توسعه پایدار پارس
عضو هیئت موسس موسسه زیست محیطی استانی جهان توسعه پایدار پارس
۱۳۹۵ اکنون
طراحی صفحات وب
پرشین دیتا
مهارت ها
| ۶نفر
حمید مکارمژیلا ابراهیمیبهنوش سعیدیmona abedi
حمید مکارمژیلا ابراهیمیبهنوش سعیدیmona abedi
| ۵نفر
حمید مکارمبهنوش سعیدیmona abedi
حمید مکارمبهنوش سعیدیmona abedi
| ۴نفر
حمید مکارمبهنوش سعیدیmona abedi
| ۴نفر
حمید مکارمبهنوش سعیدیmona abedi
| ۱نفر
حمید مکارم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
حدس بل که یکی از حدسیات ریاضی است توسط من در چند ماه پیش رد شد و خبر رد آن در خبرگزاری تسنیم منتشر گردید.