در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا SAP2000 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SAP2000 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SAP2000 را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SAP2000 را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SAP2000 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب