سامان محمدی

سامان محمدی

کارشناسی برق قدرت

۲۱ارتباط ۲مهارت
ایلام | ایلام
جوشکار
تاسیسات دریایی
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی ایوان
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی ایوان
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی مهندسی برق صنعتی
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۸۸ اکنون
کاردانی برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
جوشکار
تاسیسات دریایی
مهارت ها
| ۱۷نفر
نسیم ابراهیمینوشآ فرین آقابکیسحر بیرانوندFarzaneh Bazzimona abedi
| ۱۶نفر
نسیم ابراهیمینوشآ فرین آقابکیسحر بیرانوندFarzaneh Bazzimona abedi
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات