ابوالحسن اکبرپور

ابوالحسن اکبرپور

کاردانی مهندسی مکانیک خودرو

۰ارتباط ۵مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مسئول اتوماسیون و پشتیبان نرم افزاری
پارکین عظیم اربعین
کاردانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مسئول اتوماسیون و پشتیبان نرم افزاری
پارکین عظیم اربعین
منظم ترین و کم ترافیک ترین پارکینگ در سطح کشور
۱۳۹۵ اکنون
مدیر بازرگانی
دلتاسیستم توس
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مدیر بازرگانی
هما آسانبر
ارتقا به مسئول فنی .ارتقا مسئول بازرسی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
شخصیت شناسی
مدیر بازرگانی در دلتاسیستم توس
توضیحات