وحید حیدری

وحید حیدری

مجری ساختمان

۱ارتباط ۷مهارت
مرکزی | ساوه
سرپرست
تعاونی مسکن خبازان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی عمران عمران
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
سرپرست
تعاونی مسکن خبازان
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات