صابر خداوردیزاده

صابر خداوردیزاده

دکترا اقتصاد بین الملل

۱۲ارتباط ۱۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
دانشجو مدرس
دانشگاه آزاد سردرود
دکترا دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۹۳ اکنون
دکترا اقتصاد بین الملل
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
دانشجو مدرس
دانشگاه آزاد سردرود
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
دکترای اقتصاد بین الملل- آشنایی با نرم افزارهای اقتصادسنجی مثل eviews/stata/jmulti/oxmetricx/matlab/microfit....
تخمین مدلهای سری زمانی و پانل همچون ardl/panel ardl/pmg/mg/star/pstar/dsge/panel fx re/gmm/,.................
الف) مقالات علمی پژوهشی
ردیف عنوان مقاله سال انتشار ناشر
1 تعیین مزیت نسبی صادراتی و ساختار بازار صادرات و واردات جهانی زعفران 1390 تحقیقات اقتصاد کشاورزی
2 بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه دام در شهرستان مرند با استفاده از الگوی لاجیت 1393 راهبردهای توسعه روستایی
3 برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط 1393
راهبردهای توسعه روستایی
4 بررسی تاثیر افزایش جمعیت بر تولیدناخالص داخلی ایران
1394 فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی همدان
5 بررسی غیرخطی تورم و درآمدهای گردشگری بر رشد اقتصادی ایران
1394مجله برنلمه¬ریزی و توسعه گردشگری
6
7
تاثیر آستانه ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه با رویکردPSTR
بررسی تاثیر پس¬انداز بر سرمایه¬گذاری در کشورهای منتخب در حال توسعه وتوسعه¬یافته 1395
1395 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
مجله علمی پژوهشی نظریه های کاربردی اقتصادی
8 تاثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی: رهیافت داده های تلفیقی پویا و پانل میان گروهی 1395 مجله علمی ترویجی سیاست-های راهبردی و کلان (پذیرفته شده برای چاپ)
ب)مقالات کنفرانس
ردیف عنوان مقاله سال انتشار ناشر
1 برآورد ارزش تفرجی شیخ صفی الدین اردبیلی با اسنفاده از روش ارزشگذاری مشروط 1393 کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
2 بررسی مزیت نسبی صادرات ابریشم ایران 1393 دومین همایش ملی تولید، فرآوری و صادرات صنایع ابریشم
3 بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه دام در شهرستان مرند با استفاده از الگوی لاجیت 1393 اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
4 برآورد ارزش تفریحی و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک باغلار باغی تبریز با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن 1392 اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا
5 برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط 1393 اولین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجانشرقی
6 تعیین اولویت بندی بازارهای هدف صادرات صنایع پوست و چرم ایران 1393 اولین همایش علمی بین المللی صنعت چرم تبریز-ایران
7
برآورد ارزش توریستی روستای اشتبین با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
1393 اولین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجانشرقی
8
برآورد ارزش تفریحی آبشار آسیاب خرابه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
1393
اولین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجانشرقی
9
بررسی توان رقابتی و سیاستهای حمایتی محصولات لبنی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی
1393
بیستمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور(تبریز)
10
بررسی توان رقابتی شرکتهای صنایع غذایی فعال در بورس با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی
1393
بیستمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور(تبریز)
11
ارزیابی سیاستهای حمایتی و مزیت رقابتی صنایع غذایی منتخب کشور در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی
1393
بیستمین همایش ملی توسعه
صادرات غیرنفتی کشور(تبریز)
12
تعیین بازارهای هدف صادرات پسته ایران در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
1393
بیستمین همایش ملی توسعه
صادرات غیرنفتی کشور(تبریز)
13
سنجش اثر سیاستهای حمایتی تولید دولت بر الگوی تقاضای واردات چای
1393
بیستمین همایش ملی توسعه
صادرات غیرنفتی کشور(تبریز)
14
بررسی مزیت نسبی صادرات داروی ایران
1393
اولین سند چشم انداز 1404 تربت حیدریه
15
بررسی تاثیر گردشگری بر رفاه اقتصادی ایران
1393
اولین سند چشم انداز 1404 تربت حیدریه
16
بررسی تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی
1393
هفتمین کنگره پیشگامان پیشرفت
17
برآورد ارزش تفرجی غار علی شیخ خوی با استفاده از روش ارزش¬گذاری مشروط
1393
اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
18
بررسی تاثیر درآمدهای نفتی و تورم درآمد ایران با تاکید بر سرمایه انسانی :رهیافت خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی
1394
هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت
19
بررسی ادوار تجاری_ سیاسی در ایران
1394
هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت
20
کاربرد ماتریس تحلیل سیاستی در تعیین مزیت نسبی و تحلیل سیاست های حمایتی صنایع غذایی منتخب کشور (مطالعه موردی: شیر کاکائو 1.5% چربی پاستوریزه)
1394
هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت
21
تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر تولید محصولات استراتژیک کشاورزی
1394
هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت
22
بررسی اثر سیاست های پولی و ارزی در توسعه صادرات غیر نفتی ایران (مطالعه موردی:کشمش)
1394 هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت
23
بررسی نقش و تاثیر مناطق آزاد تجاری –صنعتی روی مدیریت یکپارچه ساحلی ( منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش)
1395 همایش ملی نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصادی مقاومتی
24
اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه¬گذاری در منطقه آزاد ارس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 1395 همایش ملی نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصادی مقاومتی
ج)سوابق تدریس
ردیف نوع فعالیت سال شرح
1 پول و ارز و بانکداری 1393 5 واحد دانشگاه آزاد اسلامی سردرود تبریز
2 پول و ارز و بانکداری 1394 3واحد دانشگاه آزاد اسلامی سردرود تبریز
3
مالیه عمومی و خط مشی دولت 1394 3واحد دانشگاه آزاد اسلامی سردرود تبریز
4
پول و ارز و بانکداری 1395 3واحد دانشگاه آزاد اسلامی سردرود تبریز
5
مالیه عمومی 1395 2واحد دانشگاه آزاد اسلامی سردرود تبریز
6
امور مالی بین الملل 1395 2واحد دانشگاه آزاد اسلامی سردرود تبریز
7
بورس و اوراق بهادار 1395 2واحد دانشگاه آزاد اسلامی سردرود تبریز
8 اصول علم اقتصاد (1)
1395 3واحد دانشگاه آزاد اسلامی سردرود تبریز
9 مالیه عمومی 1395 3واحد دانشگاه آزاد اسلامی سردرود تبریز
د)فعالیتهای اجتماعی و هنری
ردیف نوع فعالیت سال رتبه کسب شده
1 مسابقات قرآن اوقاف چایپاره 1393 نفر دوم رشته حفظ 5 جزء
2 مسابقات قرآن بسیج آذربایجان شرقی 1393 نفرسوم رشته حفظ1 جزء
3 مسابقات قرآن دانشجویان تبریز 1392 رتبه سوم رشته حفظ 5 جزء
4 مسابقات قرآن دانشجویان تبریز 1393 رتبه دوم رشته حفظ 5 جزء
5 سی و ششمین مسابقات اوقاف تبریز 1393 رتبه دوم رشته 2ونیم جزء
6
مربیگری قرآن طی 6ماه در اوقاف تبریز 1393 حفظ 12 جزء ( ادامه دارد)
7 سی و نهمین مسابقات دانشجویان سراسر کشور 1395 نفر اول حفظ 5 جز اول دانشگاه تبریز و راهیابی به مسابقات منطقه ای در زنجان
8
دوره های مقدماتی و پیشرفته بازیگری در استان آذربایجان شرقی 1392 نقش اول چندین تئاتر خیابانی و صحنه ای
9
عضویت در شورای مرکزی کانون قرآن دانشگاه تبریز
1393-1394
10
عضویت فعال در بسیج
1384-1394
11
مسابقات قرآنی دانشگاه های آزاد 1395 نفر دوم اساتید حفظ 5 جز
11
دوره های تکمیلی هلال احمر تبریز
1391