در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Digital Marketing را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Digital Marketing را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Digital Marketing را بصورت مبتدی و حدود ۴۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Digital Marketing را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Digital Marketing را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
کاربران منتخب