در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا روابط عمومی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که روابط عمومی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند روابط عمومی را بصورت مبتدی و حدود ۳۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند روابط عمومی را بصورت متوسط و حدود ۶۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند روابط عمومی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۵%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۰%
حرفه‌ای بیش از ۵۰۰ عضو ۶۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۴۶%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۵۴%
کاربران منتخب