سهیل محمدطاهری

سهیل محمدطاهری

کارشناسی ارشد فیزیک

۱۲ارتباط ۳مهارت
همدان | همدان
مدیر روابط عمومی
هییت بسکتبال
کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۸۶ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد فیزیک
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر روابط عمومی
هییت بسکتبال
۱۳۸۸ اکنون
مدرس
کانون فرهنگی آموزشی قلمچی
مهارت ها
| ۴نفر
محمدصالح محمدآبادیحسن نظری
| ۴نفر
محمدصالح محمدآبادی
| ۳نفر
محمدصالح محمدآبادی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
مقالات داخلی و خارجی بین المللی