یاسمین سرگل زائی

یاسمین سرگل زائی

دیپلم گرافیک

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
صندوقدار
رستوران سیب360
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم گرافیک
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
صندوقدار
رستوران سیب360
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
منشی شرکت
ermagan
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
منشی اداری
ifsg
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
صندوقدار
فودکورت چارسو
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات