اسماعیل نظرآقایی

اسماعیل نظرآقایی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جامدات

۶۹ارتباط ۷مهارت
فارس | زرقان
سرپرست فنی موتورخانه بیمارستان
پیام فارس
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۳۹۶ اکنون
دکترا مهندسی مکانیک جامدات
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جامدات
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
سرپرست فنی موتورخانه بیمارستان
پیام فارس
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات