علیرضا محمدزاده میرمحله

علیرضا محمدزاده میرمحله

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۱ارتباط ۷مهارت
البرز | کرج
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صدرالمتالهین (صدرا)
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صدرالمتالهین (صدرا)
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کوشیار
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
-
دیپلم علوم کامپیوتر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات