در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا C++ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که C++ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند C++ را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند C++ را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند C++ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۳۶%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۷۳%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۷%
کاربران منتخب