در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا C++ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که C++ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند C++ را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند C++ را بصورت متوسط و حدود ۱۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند C++ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۳۷%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۱۹%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۷۵%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب