در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا C++ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که C++ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند C++ را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند C++ را بصورت متوسط و حدود ۲۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند C++ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۳۴%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۳%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۷۱%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۹%
کاربران منتخب