مهندس علی بیطرف اردکانی

مهندس علی بیطرف اردکانی

مدیریت امور اداری و مدیریت بازرگانی

۷ارتباط ۶مهارت
یزد | یزد
مدیر
شرکت پاک 193
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمر ایران(وابسته به جمعیت هلال احمر)
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مدیر
شرکت پاک 193
۱۳۹۰ - ۱۳۹۹
مدیر
شرکت ایران زمین
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
مدیر
شرکت نیارش منظر
توضیحات