جلال گودرزوند

جلال گودرزوند

کارشناسی حسابداری

۱۴ارتباط ۵مهارت
قزوین | قزوین
حسابدار
آهن الات
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار
آهن الات
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
حسابدار
تعاونی مصرف لشگر 16 زرهی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات