خدیجه هادی زاده

خدیجه هادی زاده

کارمند اداری

۶ارتباط ۹مهارت
البرز | کرج
کارمندفروش
بازرگانی نظری
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی تعمیرات سخت افزاری
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
کارمندفروش
بازرگانی نظری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
حسابدار
مهندسی الوندنیرو
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
سرپرست کنترل کیفیت
شرکت قایم پرشان ارمان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
بازاریابی تلفنی
شرکت اسبیکو
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
رباتیک
درجه کارشناسی مهندسی برق الکترونیک از مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد
تعمیرات لوازم خانگی
درجه کاردانی تعمیرات سخت افزاری از مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد
تعمیرات سخت افزاری کامپیوتر
درجه کاردانی تعمیرات سخت افزاری از مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد
توضیحات