سهراب کاظمی

سهراب کاظمی

فیزیولوژیست ورزشی بالینی

۳۹ارتباط ۷مهارت
فارس | مرودشت
معلم ورزش
دبستان غیرانتفاعی توحیدی
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
معلم ورزش
دبستان غیرانتفاعی توحیدی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مربی تیم
باشگاه والیبال پارس مهر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات