امید میری

امید میری

تایپ وتکثیر

۲۰ارتباط ۲مهارت
سیستان و بلوچستان | زاهدان
تکنسین
سروش کامپیوتر زاهدان
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه رانندگی
۱۳۹۳
گواهینامه رانندگی
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
9282820203
اولین صدور سال 88
ICDLدرجه 2
ICDLدرجه 2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
تکنسین
سروش کامپیوتر زاهدان
سابقه سه ماهه
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
تعمیرات کامپیوتر و لب تاب
مرحله دریافت گواهینامه
توضیحات