شعیب عبدالکریمی

شعیب عبدالکریمی

کارشناسی ارشد منابع طبیعی محیط زیست-دنبال کار

۴ارتباط ۷مهارت
کرمانشاه | روانسر
جوانرود
فروشندگی
کارشناسی ارشد دانشگاه ملایر
تحصیلات
دانشگاه ملایر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد منابع طبیعی محیط زیست
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
جوانرود
فروشندگی
پروژه‌ها
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
بررسی آلودگی آب دریاچه زریوار مریوان به فلزات سنگین و مقایسه آن ها با استاندارد های جهانی
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۴
ارزیابی خطر و تفکیک ژوشیمیایی فلزات سنگین مس سرب و آهن در رسوبات سطحی تالاب هشیلان
مجله اکوپرشیا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات