در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا SAS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SAS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SAS را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SAS را بصورت متوسط و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SAS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
کاربران منتخب