زهرا رضوانی

زهرا رضوانی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۴ارتباط ۹مهارت
خراسان رضوی | مشهد
برنامه نویس وب
بارمان
کارشناسی دانشگاه خیام
تحصیلات
دانشگاه خیام
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
برنامه نویس وب
بارمان
پروژه‌ها
طراحی سایت سالن زیبایی سیب گل
برنامه نویس وب در بارمان
برنامه نویس وب در بارمان
برنامه نویس وب در بارمان
مهارت ها
| ۴نفر
محمد رفعتی فر
| ۴نفر
محمد رفعتی فر
| ۴نفر
محمد رفعتی فر
| ۴نفر
محمد رفعتی فر
| ۴نفر
محمد رفعتی فر
| ۴نفر
محمد رفعتی فر
| ۴نفر
محمد رفعتی فر
| ۴نفر
محمد رفعتی فر
| ۴نفر
محمد رفعتی فر
توضیحات