در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا Bootstrap را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Bootstrap را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Bootstrap را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Bootstrap را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند Bootstrap را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۵%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۶۶%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۳۴%
کاربران منتخب