در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا MySQL را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که MySQL را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند MySQL را بصورت مبتدی و حدود ۲۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند MySQL را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند MySQL را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۲۸%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۸۲%
زن بیش از ۱۰ عضو ۱۸%
کاربران منتخب