در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا jQuery را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که jQuery را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند jQuery را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند jQuery را بصورت متوسط و حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند jQuery را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۲۹%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۲%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۷۱%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۲۹%
کاربران منتخب