در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Css3 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Css3 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Css3 را بصورت مبتدی و حدود ۴۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Css3 را بصورت متوسط و حدود ۴۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Css3 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۰%
زن بیش از ۱۰ عضو ۴۰%
کاربران منتخب