در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Css3 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Css3 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Css3 را بصورت مبتدی و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Css3 را بصورت متوسط و حدود ۴۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Css3 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۰%
زن بیش از ۱۰ عضو ۴۰%
کاربران منتخب