در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا Css3 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Css3 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Css3 را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Css3 را بصورت متوسط و حدود ۴۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Css3 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۶%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۶۵%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۳۵%
کاربران منتخب