عبدالغنی ریگی

عبدالغنی ریگی

۱۷ارتباط ۶مهارت
سیستان و بلوچستان | خاش
مدیر اجرای
اداره نوسازی مدارس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خاش
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خاش
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر اجرای
اداره نوسازی مدارس
مسئول اجرایی پروژه
۱۳۹۰ اکنون
پیمانکار
موردی در سطح شهر
تکنسین مهندسی عمران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات