دانیال قدسی

دانیال قدسی

کارشناسی مهندسی عمران عمران

۰ارتباط ۸مهارت
خراسان رضوی | مشهد
سرپرست
هرم افزا شرق
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر کرمان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر کرمان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی عمران عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
Vt-Pt-Mt-Rti-Smaw-E3-E4-E5-E6
فنی و حرفه ای
مدارک جوش
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
سرپرست
هرم افزا شرق
آب و فاضلاب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
سرپرست
پارت راه شرق
اتمام پروژه محوطه سازی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
سرپرست
توس رادیه
اتمام پروژه راهسازی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
ایمنی و Hse در کارگاه ها
توضیحات
.