مصطفی عباسی

مصطفی عباسی

کارشناسی عمران نقشه برداری

۱ارتباط ۳مهارت
یزد | یزد
مهندس نقشه برداری
جهادنصر یزد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تفت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تفت
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مهندس نقشه برداری
جهادنصر یزد
مهارت ها
| ۱نفر
نوشآ فرین آقابکی
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات