مینا حلاج

مینا حلاج

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۲۲ارتباط ۳مهارت
گلستان | گنبد کاووس
مسئول دفتر
دفتر نهاده های کشاورزی
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز کرج
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز کرج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مسئول دفتر
دفتر نهاده های کشاورزی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
مشاور فروش
شرکت رهنما موج گلستان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات