ایوب کامرانی

ایوب کامرانی

کارشناس ارشد عمران سازه

۲ارتباط ۴مهارت
هرمزگان | بندرعباس
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
مدارک و گواهی‌نامه ها
پروانه اشتغال مهندسی
وزات مسکن و شهرسازی
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات