در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Windows را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Windows را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Windows را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Windows را بصورت متوسط و حدود ۶۱ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Windows را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۶۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۱%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۹%
کاربران منتخب