در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Windows را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Windows را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Windows را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Windows را بصورت متوسط و حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Windows را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۶۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۱%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۹%
کاربران منتخب