در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Windows را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Windows را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Windows را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Windows را بصورت متوسط و حدود ۶۳ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Windows را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۶۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۹%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
کاربران منتخب