کاظم مخصوصی

کاظم مخصوصی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

۳۷ارتباط ۱مهارت
قزوین | آبیک
سرپرست اجرایی
شرکت آرکا دی پاژ
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارت مهارت
۱۳۸۶
کارت مهارت
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
عضو
عضو
سازمان نظام مهندسی
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
سرپرست اجرایی
شرکت آرکا دی پاژ
مسئول کارگاه
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
سرپرست اجرایی
آتی تدبیر ابنیه
مسئول کارگاه
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
سرپرست اجرایی
پل دژ شاخص
مسئول کارگاه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۶
پیمانکار
آزاد
ساختمان
پروژه‌ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
راهسازی
سرپرست اجرایی در پل دژ شاخص
منطقه ۱۲ ،ساماندهی استان البرز
جدول کشی ومحوطه سازی
سرپرست اجرایی در شرکت آرکا دی پاژ
منطقه ۴و۱۲ استان البرز
مستحدثات
منطقه ۴و۱۲ استان البرز
مهارت ها
توضیحات